Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

Διεύθυνση Οικονομικού

Η Διεύθυνση Οικονομικού (ΔΟΙ) είναι αρμόδια για το συντονισμό των ενεργειών κατάρτισης και την παρακολούθηση εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του ΥΠΕΘΑ, την κατάρτιση και εκτέλεση του Προϋπολογισμού της ΓΔΟΣΥ και των υποστηριζόμενων απ’ αυτήν Υπηρεσιών του Υπουργείου, το σχεδιασμό, τον προγραμματισμό και τη διενέργεια των πληρωμών των εξοπλιστικών προγραμμάτων, συμπεριλαμβανομένου και του Ενιαίου Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Ανάπτυξης και Εκσυγχρονισμού (ΕΜΠΑΕ), την αξιοποίηση νέων χρηματοδοτικών σχημάτων, το χειρισμό θεμάτων οικονομικής μέριμνας και λογιστικού του ΥΠΕΘΑ, αποδοχών-αποζημιώσεων προσωπικού, νομικών προσώπων που εποπτεύονται από το ΥΠΕΘΑ, ακίνητης περιουσίας, δωρεών και ειδικών λογαριασμών.

ΥΠΕΘΑ
ΓΕΕΘΑ
ΓΕΣ
ΓΕΝ
ΓΕΑ